Tack till alla som skrivit på vårt upprop

Insamlingen av underskrifter har avslutats

Det upprop för funktionshindrades rättigheter som 6500 människor skrivit under, överlåts åt utvecklingsminister Sirpa Paatero 14.11.2014.

Funktionshindrade i u-länderna är bland de mest utsatta. Fortsätt gärna att följa med hur Finland håller framme funktionshindrades rättigheter då FN gör upp sina nya utvecklingsmål. Vårt mål är att människor med funktionshinder skall få likabehandling i samhället.

MÅLET ÄR ATT FÅ IHOP 20 000 NAMN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
38%

Till utvecklingsminister Sirpa Paatero:

År 2000 förband sig FN:s medlemsstater till åtta mål för utvecklingen, de s.k. millenniemålen, som skulle uppnås till år 2015. Nu utarbetas nya mål för tiden efter 2015, under FN:s ledning. Finland förhandlar nästa år i FN om vilka som är de nya utvecklingsmålen. Jag vill att man i dessa förhandlingar fäster uppmärksamhet på att de mänskliga rättigheterna förverkligas för människor med funktionshinder, speciellt i u-länder.

Människor med funktionshinder hör till de mest utsatta grupperna överallt i världen. Attityder och fysiska hinder begränsar människor med funktionshinder från att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Det måste bli en ändring på detta.

Därför kräver jag, att Finland i FN håller fram funktionshindrades rättigheter som ett av de nya utvecklingsmålen. Finland bör använda alla sina påverkningsmöjligheter inom olika politiska områden för att FN skall verkställa ett allmänt avtal för funktionshindrade. Främjande av rättigheter för funktionshindrade bör också grunda sig på kunskap och kunnande om människor med funktionshinder.

I det utvecklingssamarbete som Finland finansierar bör man ännu mer än tidigare beakta funktionshindrades rättigheter och deras förverkligande. Finland bör konsekvent stöda utbildning för barn och unga genom olika slag av utvecklingssamarbete. Utbildning är det effektivaste sättet att främja jämställdhet för funktionshindrade.

Detta kräver jag, för att människor med funktionshinder skall få likabehandling i samhället.

Allekirjoituksesi on tallennettu

Kiitos että välität!